Kajaani - Tietosuojaseloste

1) Rekisterin pitäjä
KAJAANIN KAUPUNKI
Y-tunnus: 0214958-9
OSOITE: Pohjolankatu 13 (PL 133),
87100 KAJAANI
Puhelinnumero: 08 61551
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
VASTUUHENKILÖ: hallintojohtaja Tuija Aarnio

3) Rekisterin nimi
Kajaanin kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

5) Rekisterin tietosisältö
Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.
Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta.

10) Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.
Kansallisarkiston 30.6.2017 tekemän päätöksen AL/10361/07.01.01.03.01/2017mukaan rekisteritiedot säilytetään pysyvästi lukitussa arkistossa ja CaseM-asianhallintajärjestelmässä PDF/A-tiedostona. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.

Pyyntö saada pääsy omiin tietoihin voidaan tehdä sähköisellä lomakkeella Kajaanin kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa www.kajaani.fi/tietosuoja. Henkilöllisyys todennetaan kirjautumalla henkilökohtaisin tunnuksin, joko verkkopankkitunnuksilla, teleyrityksen mobiilivarmenteella tai väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteella.

Pyyntö voidaan lisäksi tehdä henkikohtaisen käynnin yhteydessä Kajaanin kaupungin Infossa (Pohjolankatu 13, Kajaani), jolloin rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti

11) Tietosuojavastaava: tietosuoja(at)kajaani.fi, puh. 08 61551 (Kajaanin kaupungin puhelinvaihde)